Σκύρος: Βίντεο που κόβει την ανάσα από τη διάσωση των ναυτικών(ΒΙΝΤΕΟ)

Åõñåßá åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá, áðü óôåëÝ÷ç ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò êáé ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò, êáôÜ ôçí ïðïßá ðáñåëÞöèçóáí ìå áóöÜëåéá äÝêá ôÝóóåñéò (14) áëëïäáðïß åðéâáßíïíôåò, ìÝëç ðëçñþìáôïò Ö/à ðëïßïõ. Åéäéêüôåñá, ôï Åíéáßï ÊÝíôñï Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò ôïõ Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. åíçìåñþèçêå ìÝóù ÏËÕÌÐÉÁ ÑÁÄÉÏ, ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá, ãéá áêõâåñíçóßá, ëüãù ìç÷áíéêÞò âëÜâçò, ôïõ Ö/à «NEW LEO» óçìáßáò Ëéâåñßáò, óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ìåôáîý ËÝóâïõ êáé Óêýñïõ, ôï ïðïßï ëüãù ôùí äõóìåíþí êáéñéêþí óõíèçêþí ðïõ åðéêñáôïýóáí óôçí ðåñéï÷Þ, ðáñïõóßáóå êëßóç åîáéôßáò ìåôáôüðéóçò ôïõ öïñôßïõ ôïõ. Ï ÊõâåñíÞôçò ôïõ áíùôÝñù ðëïßïõ áéôÞèçêå ôçí åãêáôÜëåéøÞ ôïõ, êáèüôé ôï ðëïßï åß÷å ëÜâåé êëßóç ðåñßðïõ 30 ìïéñþí. Ç êéíçôïðïßçóç õðÞñîå Üìåóç êáé õðü ôï óõíôïíéóìü ôïõ Åíéáßïõ ÊÝíôñïõ Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ. ðñáãìáôïðïéÞèçêå, êÜôù áðü áíôßîïåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò (âüñåéïé Üíåìïé åíôÜóåùò 8-9 BF), åõñåßá åðé÷åßñçóç äéÜóùóçò ìåëþí ôïõ ðëçñþìáôïò, óôçí ïðïßá óõììåôåß÷áí ðëïßï áíïé÷ôÞò èáëÜóóçò Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ, äýï (02) ðëïßá ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, ðÝíôå (05) ðáñáðëÝïíôá ðëïßá êáèþò êáé Ýíá (01) åëéêüðôåñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý êáé äýï (02) åëéêüðôåñá super puma ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò, ôá ïðïßá ðáñÝëáâáí ìå áóöÜëåéá ôïõò äåêáôÝóóåñéò (14) áëëïäáðïýò, ïé ïðïßïé ìåôáöÝñèçêáí óôçí Óêýñï. Ïé áíùôÝñù äéåêïìßóèçóáí óôï ÊÝíôñï Õãåßáò Óêýñïõ, üðïõ äéáðéóôþèçêå üôé ïé äýï åî áõôþí öÝñïõí ôñáýìáôá êáé ÷ñÞæïõí ðåñáéôÝñù íïóçëåßáò. (EUROKINISSI/ËÉÌÅÍÉÊÏ ÓÙÌÁ)

 

Πρόκειται για εικόνες που κόβουν την ανάσα… Είναι το βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση 14 ατόμων, μελών πληρώματος φορτηγού πλοίου, που έπλεε ακυβέρνητο μεταξύ Λέσβου και Σκύρου, κι ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έπνεαν με ένταση έως και 8 μποφόρ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν το Λιμενικό, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του άγριου καιρού ενώ στο σημείο έπνεαν άνεμοι 8 μποφόρ.

Το σκάφος σημαίας Λιβερίας είχε πάρει κλίση λόγω μετατόπισης φορτίου, ενώ οι 14 επιβαίνοντες (Ουκρανοί) σε αυτό εξέπμεψαν SOS για εγκατάλειψη.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, έσπευσαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και τρία παραπλέοντα.

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβαν 9 μέλη του πληρώματος και άλλα 5 που είχαν κατέβει με σωστική λέμβο. Το 14μελές πλήρωμα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Σκύρου.
Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί ρύπανση από το πλοίο, το οποίο παραμένει στην περιοχή διατηρώντας την κλίση που είχε έως και τη διάσωση του πληρώματος.

 

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την μητέρα του και η τεράστια ομοιότητα

«Πού πας με αυτόν τον χαρακτήρα»: Το ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στην εκπομπή της [Βίντεο]